ASFA收录的中国期刊

发布时间:2019-06-04 | 发布人: | 点击量:18281

       ASFIS 中国国家中心目前监控的中国出版的期刊共 50 种。这些期刊:

       (1)必须是海洋、淡水和半咸水环境相关领域的文献,具体包括:全部水生生物资源及其环境、渔业与水产养殖、海洋学、海洋法、水环境污染等;

       (2)必须有英文摘要。

       水科学和渔业文摘 (ASFA) 收录的中国期刊一览表

刊名 英文刊名 ISSN
水生生物学报 Acta Hydrobiol. Sin./Shuisheng Shengwu Xuebao 1000-3207

海洋学报 

( 英文版 )

Acta Oceanol. Sin. 0253-505X
海洋学报 Acta Oceanol. Sin./Haiyang Xuebao 0253-4193
中国海洋学文集 Oceanogr. China/Zhongguo Haiyangxue Wenji
中国海洋药物 Chin. J. Mar. Drugs/Zhongguo Haiyang Yaowu 1002-3461
东海海洋 Donghai Mar. Sci./Donghai Haiyang 1001-909X
水产学报 J. Fish. China/Shuichan Xuebao 1000-0615
中国水产科学 J. Fish. Sci. China /Zhongguo Shuichan Kexue 1005-8737
青岛海洋大学学报 J. Ocean Univ. Qingdao/Qingdao Haiyang Daxue Xuebao 1001-1862
黄渤海海洋 J. Oceanogr. Huanghai Bohai Seas/Huangbohai Haiyang 1000-7199
台湾海峡 J. Oceanogr. Taiwan Strait/Taiwan Haixia 1000-8160
海洋环境科学 Mar. Environ. Sci./Haiyang Huanjing Kexue 1007-6336
海洋水产研究 Mar. Fish. Res./Haiyang Shuichan Yanjiu 1000-7075

海洋通报 

( 英文版)

Mar. Sci. Bull. 1000-9620
海洋通报 Mar. Sci. Bull./Haiyang Tongbao 1001-6392
南海海洋科学集刊 Nanhai Stud. Mar. Sin./Nanhai Haiyang Kexue Jikan  
海洋与湖沼 Oceanol. Limnol. Sin./Haiyang Yu Huzhao 0029-814X
海洋科学集刊 Stud. Mar. Sin./Haiyang Kexue Jikan  
海洋工程 The Ocean Eng./Haiyang Gongcheng 1005-9865
海洋湖沼通报 Trans. Oceanol. Limnol./Haiyang Huzhao Tongbao 1003-6482
热带海洋 Trop. Oceanol./Redai Haiyang 1000-3053
生态学报 Acta Ecol. Sin./Shengtai Xuebao 1000-0933
地理学报 Acta Geogr. Sin./Dili Xuebao 0375-5444
环境科学学报 Acta Sci. Circumstant./Huanjing Kexue Xuebao 0253-2468
中山大学学报 Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni/Zhongshan Daxue Xuebao 529-6579
沉积学报 Acta Sedimentol. Sin./Chenji Xuebao 1000-0550
动物学报 Acta Zool. Sin./Dongwu Xuebao 0001-7302
极地研究 Chin. J. Polar Res./Jidi Yanjiu 1007-7073

极地科学

(英文版)

Chin. J. Polar Sci. 1007-7065

中国海上油气(地质)

China Offshore Oil Gas (Geol.)/Zhongguo Haishang Youqi (Dizhi)

1001-9308

海岸工程 Coast. Eng./Haian Gongcheng 1002-3682
大连水产学院学报 J. Dalian Fish. Univ./Dalian Shuichan Xueyuan Xuebao 1000-9957
华东师范大学学报 J. East China Norm. Univ. (Nat. Sci. Ed.)/Huadong Shifan Daxue Xuebao 1000-5641
福建师范大学学报 J. Fujian Teach. Univ. (Nat. Sci. Ed.)/ Fujian Shifan Daxue Xuebao 1000-5277
集美大学学报 J. Jimei Univ. (Nat. Sci.)/Jimei Daxue Xuebao 1007-7405
南京气象学院学报 J. Nanjing Inst. Meteorol./Nanjing Qixiang Xueyuan Xuebao 1002-2022
上海水产大学学报 J. Shanghai Fish. Univ./Shanghai Shuichan Daxue Xuebao 1004-7271
热带气象学报 J. Trop. Meteorol./Redai Qixiang Xuebao 1004-4965
厦门大学学报 J. Xiamen Univ. (Nat. Sci.)/Xiamen Daxue Xuebao 0438-0479
湛江海洋大学学报 J. Zhanjiang Ocean Univ./Zhanjiang Haiyang Daxue Xuebao 1007-7995
浙江水产学院学报 J. Zhejiang Coll. Fish./ Zhejiang Shuichan Xueyuan Xuebao 1000-212X
浙江海洋学院学报 J. Zhejiang Ocean Univ. (Nat. Sci.)/ Zhejiang Haiyang Xueyuan Xuebao 1008-830X
海洋渔业 Mar. Fish./Haiyang Yuye 1004-2490
海洋预报 Mar. Forecasts/Haiyang Yubao 1003-0239
海洋地质与第四纪地质 Mar. Geol. Quatern. Geol./Haiyang Dizhi Yu Disiji Dizhi. 0256-1492
海洋科学 Mar. Sci./Haiyang Kexue 1000-3096
海洋技术 Ocean Technol./Haiyang Jishu 1003-2029
大气科学 Sci. Atmos. Sin./Daqi Kexue 1006-9895
齐鲁渔业 Shandong Fish./Qilu Yuye 1001-151X
热带地理 Trop. Geogr./Redai Dili 1001-5221